Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2016

Rada Dzielnicy Chełm w roku 2016 działała w składzie 21 Radnych na podstawie Statutu Dzielnicy Chełm stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1168/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z w/w statutem Radni Dzielnicy Chełm wykonywali swoje obowiązki obradując na sesjach Rady oraz działając w powołanych przez Radę Komisjach i spotykając się z mieszkańcami na licznych dyżurach, spotkaniach i festynach. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery sesje Rady Dzielnicy Chełm, na których dyskutowano, podejmowano uchwały i oświadczenia Rady dotyczące między innymi tematów:

  • Przeznaczenia środków finansowych Dzielnicy Chełm w 2016 roku
  • Rewitalizacji terenów zielonych Dzielnicy Chełm oraz przyległych terenów na Biskupiej Górce
  • Spraw związanych z projektem zabudowy terenów Jaru Wilanowskiego i proponowanych przez mieszkańców i Radę zmian
  • Spraw związanych z propozycjami i realizacją projektów do Budżetu Obywatelskiego 2017
  • Podziału administracyjnego jednostki pomocniczej Dzielnich Chełm – propozycji oddzielenia terenów Oruni
  • Dyskusji i wyrażenia opinii Rady na temat projektu „Gdańskie przestrzenie lokalne”
  • Zasad konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Chełm na 2017 rok

Protokoły z w/w sesji znajdują się w siedzibie Rady Dzielnicy Chełm. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy Chełm zostały przedłożone Prezydentowi Miasta Gdańska a następnie zrealizowane.

Cały dokument:

Rada_Sprawozdania 2016(1)