Piąta edycja budżetu obywatelskiego przed nami

Trwają przygotowania do rozpoczęcia w marcu 2017 r. pierwszego etapu budżetu obywatelskiego – przyjmowania propozycji projektów przygotowanych przez mieszkańców Gdańska. 

Propozycje projektów składać będzie można przez cały marzec. Tradycyjnie formularz wniosku wypełnić należy w systemie elektronicznym, zebrać poparcie 15 mieszkańców dzielnicy (projekt dzielnicowy) lub Gdańska (projekt ogolnomiejski), a następnie przekazać do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W tym roku z budżetu Gminy Miasta Gdańska na projekty mieszkańców przeznaczonych jest 14 milionów złotych, w tym 2,8 miliona na projekty ogólnomiejskie i 11,2 miliona na projekty w dzielnicach. Szczegółowy podział kwot na poszczególne dzielnice tutaj. Dla Chełmu przypada kwota 1 009 000 PLN.

Gdańsk oficjalny portal miasta Czytaj dalej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu w dniach od 1 lutego do 2 marca 2017 roku konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu w dniach od 1 lutego do 2 marca 2017 roku konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska.

obwieszczenie_GPRSpotkania odbędą się kolejno:

  • Biskupia Górka – 6 lutego 2017 roku, godz. 17.00 – 19.00, Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Na Stoku 43, Gdańsk,
  • Nowy Port – 8 lutego 2017 roku, godz. 17.00 – 19.00, Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6A, Gdańsk,
  • Orunia – 13 lutego 2017 roku, godz. 17.00 – 19.00, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, ul. Smoleńska 5/7, Gdańsk,
  • Dolne Miasto – 15 lutego 2017 roku, godz. 17.00 – 19.00, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk,
  • debata z grupami przedstawicielskimi 20 lutego 2017 roku, godz. 17.00 – 19.00, sala Akwen w budynku Solidarności ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska www.brg.gda.pl od 1 lutego do 2 marca 2017 roku.

 

Otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska.

Prezydent Miasta Gdańsk ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska określonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016.

W ramach naboru na partnerów oferty mogą składać Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zlokalizowane na jednym z obszarów rewitalizacji Miasta Gdańska, wskazanych w Uchwale nr 607 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku tj:

  • Biskupia Górka/Stary Chełm;
  • Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście;
  • Orunia;
  • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście.

Dokładny wykaz adresowy wszystkich budynków znajdujących się na obszarach rewitalizacji znajduje się na stronie :

http://www.brg.gda.pl/rewitalizacja

Z wyłonionymi podczas naboru wspólnotami/spółdzielniami mieszkaniowymi zostaną podpisane umowy partnerskie w celu wspólnej realizacji projektów  rewitalizacyjnych. W ramach projektów rewitalizacyjnych dotacje w formie refundacji można uzyskać na działania obejmujące renowację, rewaloryzację, przebudowę i remonty elementów wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarach rewitalizacji, oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Organizatorem naboru  jest  Biuro Rozwoju Gdańska.

Termin składania ofert mija 3 lutego 2017 r.

Szczegółowe warunki naboru wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów  można pobrać ze strony internetowej www.gdansk.pl oraz www.brg.gda.pl  lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, parter, pokój nr 4 lub 7.

Dodatkowe informacje:

http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/284-otwarty-nabor-partnerow-spoza-sektora-finansow-publicznych

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Otwarty-nabor-partnerow-spoza-sektora-finansow-publicznych-w-celu-wspolnej-realizacji-projektow-rewitalizacyjnych-Gminy-Miasta-Gdanska,a,68387

Zmiana organizacji ruchu tramwajowego i kołowego w obrębie Śródmieścia

Przypominamy, że 21 stycznia br. nastąpi zmiana organizacji ruchu tramwajowego w gdańskim Śródmieściu w związku z kolejnym etapem modernizacji wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej (nad torami kolejowymi). Trasy zmienią linie 2, 4, 6, 7 i 11. Konieczna będzie również drobna korekta rozkładów jazdy linii 8, 9, 10 i 12. Wszystkie zmiany w kursowaniu tramwajów będą obowiązywały od godziny 4:00. Nie pozostaną one bez wpływu na ruch pieszy oraz kołowy w centrum miasta.

Tramwaje linii 2, 6, 7 i 11 zamiast przez „Śródmieście SKM” i „Bramę Wyżynną” pojadą ul. 3 Maja. Ponadto, ze względu na ograniczenia wynikające z organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Nowe Ogrody, 3 Maja i Hucisko, linie 7 i 11 będą przejeżdżać w obu kierunkach przez Dworzec PKS, a nie przez Dworzec Główny. W przypadku linii 11 zmiana ta będzie obowiązywać tylko w dni powszednie w godzinach 4:00-19:00. Z kolei tramwaje linii 4 zamiast na Siedlce pojadą przez Chełm do Łostowic. Również w tym przypadku trasa w obu kierunkach będzie prowadziła przez Dworzec PKS.

ZTM_schemat remontowy

Czytaj dalej

Styczniowe wyłożenie projektów planów w BRG

Od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga
Obszar o powierzchni około 1,1 ha położony jest w dzielnicy Chełm, pomiędzy ulicą Platynową i Czirenberga oraz terenem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego”. Do planu przystąpiono w celu korekty zapisów dotyczących parametrów zabudowy, która umożliwi realizację krytego kortu tenisowego oraz toru z placem ćwiczeń dla rolkarzy i terenowych urządzeń ćwiczeń fitness przeznaczonych głównie dla osób starszych.

Dyskusja publiczna: 18 stycznia 2017 roku o godzinie 17:00 w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 14 lutego 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Więcej na: http://www.brg.gda.pl/

Życzenia świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy złożyć naszym mieszkańcom zdrowych, spokojnych Świąt Narodzenia Pańskiego, radośnie spędzonych w gronie najbliższych oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Radni Dzielnicy Chełm

Tym samym informujemy o trwającej przerwie świątecznej w naszym urzędowaniu.

kartka