Dyskusja o zmianie granic zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w Gdańsku

Do 15 maja Biuro Rozwoju Gdańska zbiera uwagi i wnioski do projektów zmiany przebiegu granic i zakazów obowiązujących w dwóch zespołach przyrodniczo-krajobrazowych: „Dolina Strzyży” i „Dolina Potoku Oruńskiego”. Wnioski można przesyłać elektronicznie na adres brg@brg.gda.pl lub pocztą.

60399Ciągłe zmiany i rozwój miasta wpływa nie tylko na jego mieszkańców, ale również na przestrzeń, w tym np. na obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody. W związku ze zmianami zachodzącymi w sposobie zagospodarowania konieczna jest aktualizacja przebiegu granic dwóch gdańskich zespołów przyrodniczo-krajobrazowych: „Doliny Strzyży” i „Doliny Potoku Oruńskiego”. Aktualizacji poddany będzie również katalog zakazów obowiązujących w obu zespołach przyrodniczo-krajobrazowych.

Za koniecznością przeprowadzenia aktualizacji granic zespołu „Dolina Strzyży” przemawia kilka powodów. Przede wszystkim należy dostosować przebieg granic zespołu do zmian w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów znajdujących się w obrębie zespołu. Ponadto należy dostosować przebieg granic do aktualnych podziałów geodezyjnych, w tym tych zawiązanych z realizacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 
W obrębie zespołu „Dolina Strzyży” Biuro Rozwoju Gdańska wyznaczyło cztery obszary problemowe, dotyczące zmiany granic. Każdy mieszkaniec Gdańska może zgłaszać swoje uwagi do poszczególnych obszarów problemowych.

1.      Realizacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w granicach zespołu – utrata walorów historycznych dawnego nasypu kolei kokoszkowskiej. Nasyp PKM wraz z wiaduktami został w znacznej części przebudowany. 
2.      Obszar na wschód od nasypu PKM - północna cześć (na północ od ulicy Ogrodowej) przeznaczona na powiększenie cmentarza komunalnego oraz zieleń ogólnodostępną; tereny na południe od ulicy Ogrodowej przeznaczone pod zieleń do utrzymania lub wprowadzenia w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej. Obszar odcięty nasypem PKM od pozostałej części zespołu „Dolina Strzyży”.
3.      Tereny zbiorników retencyjnych wraz zielenią na południe od ulicy Słowackiego – niedawno zrealizowane zbiorniki retencyjne stanowią równocześnie nową wartość przyrodniczą i krajobrazową.
4.      Tereny pomiędzy nasypem PKM na wschodzie, a ulicą Potokową na zachodzie  znaczące zmiany w użytkowaniu, szereg obiektów degradujących krajobraz. Obszar odcięty dwujezdniwą ulicą Potokową od pozostałej części „Doliny Strzyży”.

W przypadku „Doliny Potoku Oruńskiego” przesłanki do aktualizacji przebiegu granic są podobne jak w przypadku „Doliny Strzyży”, tj. konieczność dostosowania się do aktualnych podziałów geodezyjnych oraz zmian w sposobach zagospodarowania i użytkowania poszczególnych terenów. BRG określiło jednak tylko jeden obszar problemowy.
1.      Tereny zachodniej części doliny potoku Oruńskiego wraz ze zbiornikami retencyjnymi (istniejącym i planowanym) o znacznych walorach przyrodniczych 
i krajobrazowych. W obwiązujących planach miejscowych przeznaczone pod zieleń.

Do 15 maja Biuro Rozwoju Gdańska czeka na uwagi i wnioski odnoszące się do poszczególnych obszarów problemowych wyznaczonych w obrębie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych „Dolina Strzyży” i „Dolina Potoku Oruńskiego”. Wnioski i uwagi można przesyłać pocztą elektroniczną na adres brg@brg.gda.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – jest to fragment krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujący na ochronę ze względu na swoje walory widokowe i estetyczne. O ustanowieniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w drodze uchwały decyduje Rada Miasta. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy jest formą ochrony przyrody określoną przez Ustawę o ochronie przyrody, w której obowiązują względnie słabe, ograniczone rygory dla przekształceń przestrzennych i rozwoju gospodarczego.

Pliki do pobrania:

ankieta wariantowa_O
ankieta wariantowa_S
prez_Dolina P_Orunskiego
prez_Dolina Strzyzy

Warsztaty urbanistyczne dla mieszkańców – Gdańsk w nowej perspektywie

Pierwsze warsztaty urbanistyczne w ramach partycypacji społecznej towarzyszącej tworzeniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Tematem pierwszych warsztatów będzie określenie głównych wyzwań i problemów związanych z rozwojem miasta. Rozpoczną się one od zapoznania uczestników spotkania z dotychczasowymi projektami partycypacyjnymi w obszarze planowania przestrzennego prowadzonymi w Gdańsku oraz głównymi grupami uwarunkowań rozwojowych miasta. Będzie to stanowić wstęp do pracy w zespołach roboczych, na które zostaną podzieleni uczestnicy warsztatów. Zajmą się oni następującymi zagadnieniami:
1. Sesja warsztatowa 1 – Miasto w strukturze metropolii – kluczowe wyzwania komunikacyjne, społeczne, gospodarcze
2. Sesja warsztatowa 2 – Sytuacja społeczna i gospodarcza miasta – kluczowe wyzwania dla rozwoju Gdańska
3. Sesja warsztatowa 3 – Kluczowe wyzwania i problemy wiążące się z planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami rozwojowymi
4. Sesja warsztatowa 4 – określenie głównych problemów rozwoju przestrzennego miasta

warsztaty urbanistyczne

Gdańsk w nowej perspektywie – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Prezydenta Miasta Gdańska

Gdańsk w nowej perspektywie ― porozmawiajmy o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Prezydenta Miasta Gdańska. Paweł Adamowicz zaprasza mieszkańców na pierwszą debatę nad kluczowymi zagadnieniami rozwoju Gdańska 29 kwietnia 2015 godz. 16.00 ― 20.00, Europejskie Centrum Solidarności (Gdańsk pl. Solidarności 1, audytorium) Moderator: Piotr Lorens, Politechnika Gdańska

plakat_studium_a3-page-001

Program spotkania

1. Rozpoczęcie 16.00 ― 16.30

Powitanie gości – Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Gdańsk 2030 wspólnota celu, czy „gra o tron” ? – Wiesław Bielawski, Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej

2. Kształtowanie modelu polityki przestrzennej miasta 16.30 ― 17.30

Dlaczego nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ? – Marek Piskorski, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Planowanie formalne i nieformalne – Anna Geppert, Universite Paris IV Sorbone

Trudności i wyzwania partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym – Izabela

Mironowicz, Politechnika Wrocławska, TUP Wrocław

Dyskusja

Przerwa kawowa 17.30.-17.45

3. Partycypacja w planowaniu przestrzennym – dyskusja panelowa 17.45 ― 18.45

Przemysław Kluz, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych

Grzegorz Pęczek, Sopocka Szkołą Wyższa

Karol Spieglanin, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Barbara Pujdak, Biuro Rozwoju Gdańska

Jakub Szlachetko, Instytut Metropolitalny

Dyskusja

4. Kluczowe zagadnienia polityki przestrzennej Gdańska – dyskusja panelowa członków Rady Studium 18.45 ― 20.00

Piotr Lorens, Maciej Berendt, Piotr Dominiak, Aleksandra Dulkiewicz, Małgorzata

Dymnicka, Jacek Friedrich, Mateusz Hoppe, Paweł Wład. Kowalski, Iwona Sagan,

Piotr Soyka, Grzegorz Strzelczyk, Wojciech Targowski

Dyskusja

Aktualizacja Strategicznego Programu Transportowego (SPT) Gdańsk Południe

Przedmiotem aktualizacji Programu jest określenie kolejności realizacji elementów układu drogowego i tramwajowego Gdańska Południe w latach 2014-2020, których struktura przestrzenna wyznaczona została we wcześniejszych opracowaniach planistycznych. Zapraszamy do dyskusji publicznej oraz zapoznania się z planem – także w wersji elektronicznej.

Zaktualizowany dokument będzie narzędziem wspierającym starania miasta Gdańska o dofinansowanie projektów drogowych i tramwajowych Gdańska Południe ze środków Unii Europejskiej.
59919_big
Dyskusja publiczna
Zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji publicznej, na której zostanie zaprezentowany projekt aktualizacji Strategicznego Programu Transportowego Gdańska Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia, o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Człuchowskiej 6.

Wyłożenie dokumentu przez cały kwiecień
Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Projekt dostępny jest również na stronie internetowej Miasta oraz Biura Rozwoju Gdańska, gdzie można pobrać Projekt Programu i Oceny oddziaływania na środowisko. 

Uwagi – do 21 maja
Uwagi do dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 21 maja 2015 r.:
- na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
- ustnie do protokołu spisanego w Biurze Rozwoju Gdańska,
- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: gdansk-poludnie@gdansk.gda.pl bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Źrodło: gdansk.pl

 

I sesja Rady Dzielnicy Chełm II kadencji

Dnia 09.04.2015 odbyła się pierwsza Sesja Rady Dzielnicy Chełm w ramach drugiej kadencji istnienia Rady, na którym to spotkaniu wybieraliśmy nowe prezydium Rady. Jak się okazało, zadanie nie należało do najprostszych, jednak mimo zaciętej konkurencji udało się powołać Przewodniczących Rady jak i Zarząd drugiej kadencji Rady Dzielnicy Chełm.

Przewodniczący Rady:
Piotr Wnorowski

Z-ca Przewodniczącego Rady:
Wojciech Dzedzej

Przewodniczący Zarządu Rady:
Marian Menczykowski

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Rady:
Elżbieta Hułas

Członkowie Zarządu:
Agnieszka Rezmer
Anna Rożek

Nowo wybranym członkom Prezydium oraz Zarządu gratulujemy wyboru oraz życzymy sukcesów w pracy na czele Rady.

Załączniki

  1. Uchwała nr 1
  2. uchwała nr 2
  3. uchwała nr 3
  4. uchwała nr 4
  5. uchwała nr 5
  6. uchwała nr 6

Podwórko Nivea

GŁOSUJ NA „RODZINNE MIEJSCE ZABAW”

Firma NIVEA wybuduje “Rodzinne Miejsca Zabaw”, w których rodzice i dzieci będą mogli wspólnie spędzać aktywnie czas. (lokalizacja – plac przy ul. Więckowskiego)

Zwycięstwo w konkursie zależy wyłącznie od ilości głosów oddanych przez Internet na daną lokalizację !

Internetowe głosowanie trwać będzie od 1 kwietnia do 31 maja 2015 roku.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców o oddanie głosu na propozycję podwórka zgłoszoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową Chełm, to od Was zależy, czy ten cudowny plac zabaw powstanie również u nas.

Podwórko Nivea na placy przy ul. Więckowskiego

Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy

Są już znane wyniki wyborów do Rad Dzielnic. Miło nam poinformowac, iż uzyskaliśmy frekwencję niemal 8% głosujących z wszystkich mieszkańców uprawnionych do głosowania, w związku z czym wybory są uznane za ważne i Rada Dzielnicy Chełm na lata 2015-2020 zostanie utworzona.

Protokoły wyborów i wyniki można znaleźc oczywiście na stronie gdansk.pl , a poniżej zamieszczamy protokół wyników wyborów:

www.gdansk.pl_59667-page-001

www.gdansk.pl_59667-page-002

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim głosującym serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy i zaufanie jakim mieszkańcy nas obdarzyli. Liczymy też na owocne najbliższe 4 lata dla naszej Rady i samej dzielnicy.