Konsultacje dot. budżetu Rady Dzielnicy Chełm na 2019 r.

Szanowni Państwo, zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do budżetu Rady Dzielnicy Chełm na rok 2019. Dziękujemy za udział! Otrzymaliśmy wnioski na łączną kwotę ponad 1 150 000 zł! To rekordowa suma.

Budżet naszej dzielnicy w tym roku wynosi 473 505 zł.

Komisja budżetowa Rady Dzielnicy zaproponowała listę projektów proponowanych do realizacji. Zarząd Dzielnicy Chełm przedstawia projekt uchwały budżetowej.

Prosimy o przesyłanie uwag do niniejszej uchwały do 29 maja 2019 r. w formie e-mailowej na adres: radachelm@gmail.com, poprzez naszą stronę na Facebooku, pisemnie na adres Rady (ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk). Uwagi można także przekazać osobiście Radnym Dzielnicy, np. w trakcie dyżurów.

 

 

Projekt uchwały nr

Rady Dzielnicy Chełm

z dnia ………… 2019 r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 w związku z § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Chełm stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1168/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Chełm ze zmianami oraz na podstawie Uchwały nr LVII/1735/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

 

Rady Dzielnicy Chełm uchwala, co następuje:

 

§1

 

Przeznacza się środki finansowe przekazane przez Radę Miasta Gdańska dla Rady Dzielnicy Chełm w kwocie 473 505 zł na projekty wskazane z załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Chełm.

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Chełm

Julita Kuklińska

 

załącznik  do Uchwały nr…. z dnia…

lp

projekt

kwota

1 Zakup ławek zewnętrznych i koszy na śmmieci dla ZSO nr 7 12 000 zł
2 Gdański Tour Bikerów 2 800 zł
3 Zakup książek do biblioteki SP nr 3 w Gdańsku 2 500 zł
4 Zakup książek do biblioteki VII LO w Gdańsku 2 500 zł
5 Przedłużenie derwera i domeny strony www RDCH 589,17 zł
6 Rodzinny bieg terenowy na orientację Chełm Witosa – edycja IV 4 000 zł
7 „Morscy podróżnicy” – wsparcie szkolnego klubu turystycznego – SP Morska 5 000 zł
8 Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży połączony z festynem dzielnicowym 6 000 zł
9 Prowadzenie zajęć wspierających dla osób niepełnosprawnych, Dragana 25/26 10 000 zł
10 Warsztaty samoobrony i asertywności WenDo 4 000 zł
11 Uporządkowanie terenu zielenego przy ul. Anny Jagiellonki 5 000 zł
12 Modernizacja schodów ul. Wawelska/ul.Królowej Jadwigi 15 000 zł
13 Tablice informacyjne RDCH – 2 szt. 3 000 zł
14 Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do nauki pierwszej pomocy – sp47 2311 zł
15 Zakup pomocy dydaktycznych do ogólnodostępnej „zielonej Sali gimnastycznej”, SP 47 15 000 zł
16 Organizacja festynu rodzinnego promującego zdrowy styl życia, SP 47 6 000 zł
17 Zwiększenie liczby miejsc na parkingu szkolnym SP 47 4 000 zł
18 Doposażenie szkoły w sprzęt i urządzenia – SP 47 6 200 zł
19 Zajęcia integracyjne dla mieszkańców w RDCh/Alf 2 400 zł
20 Animacja, sport i rekreacja – zajęcia plenerowe w 2019 r. 1 500 zł
21 Warsztaty stolarskie w klubie Alf 4 250 zł
22 Zajęcia sportowe „Zdrowy kręgosłup w plenerze” 1 000,00 zł
23 Teatrzyki dla dzieci w plenerze 1 968 zł
24 Lustro drogowe 3 szt. 3 350,00 zł
25 Cecyliada 7 000 zł
26 Roboty ziemne na ul. Anny Jagiellonki, wyrównanie terenu 84 987 zł
27 „Gdańsk Południe na start” 6 000,00 zł
28 Wyposażenie oddziału przedszkolnego w SP nr 8 10 000,00 zł
29 Modernizacja sieci internetowej w SP nr 8 w Gdańsku 30 000,00 zł
30 Wyposażenie świetlicy szkolnej klas 1-3 w SP nr 8 10 000,00 zł
31 Naturalny plac zabaw z elementami sensorycznymi 42 000,00 zł
32 Kampania społeczna Fundacji „Dbam o zasięg” 1 000,00 zł
33 Wypożyczalnia inspiracji dla małych i dużych – WiMBP 7 000,00 zł
34 Dla mamy, dla taty- zajęcia dla rodziców typu fitness, taniec gimnastyka 11 000,00 zł
35 Harpuś – dzielnicowa impreza na orientację 4 000,00 zł
36 Zakończenie lata – dzień grillowanej krewetki – SP Morska 2 250,00 zł
37 Harcerskie korzenie – 35-lecie szczepu Bór 7 000,00 zł
38 Sprzatanie dzielnicy Chełm 10 000,00 zł
39 Zajęcia integracyjne dla mieszkańców organizowane na Placu Buczka w czerwcu 2019 2 600,00 zł
40 Zajęcia integracyjne dla mieszkańców organizowane przy ul. Dragana w czerwcu 2019 26 300,00 zł
41 Sprzątanie Jaru Wilanowskiego oraz festyn dla mieszkańców we wrześniu 2019 20 000,00 zł
42 Lampa w psim parku na terenie Jaru Wilanowskiego 19 000,00 zł
43 Mini-rondo (ul.Nieborowska/ul.Królowej Bony) 50 000,00 zł
44 Logo Rady i promocja 3 000,00 zł